Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor kunstwerken

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, d.d. 10 oktober 2012 onder nummer 120-2012 – waarin tevens is opgenomen een Uittreksel van de Auteurswet 1912, inzake beeldende kunst.
Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). Copyright Stichting BOK © – 2012. Laatste update in 2023.
Deze leveringsvoorwaarden mogen door de aangeslotenen bij BOK gebruikt worden, in aangepaste
of onverkorte vorm. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt BOK geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle denkbare vormen van beeldende kunst.

1. Algemene Bepalingen
1.1 De opdrachtgever is degene, die enige vorm van kunst koopt, dan wel opdracht geeft tot vervaardiging of een overeenkomst aangaat met een of meerdere kunstenaar(s), met het doel om kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verhandelen, in bruikleen te geven of openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de koper/opdrachtgever.
1.2 De kunstenaar is degene, die beroepsmatig enige vorm van kunst uitvoert en levert.
1.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.

2. Prijsopgave
2.1 Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, verhogingen van de materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.2 Prijsopgaven van de kunstenaar zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
2.3 Bij prijsopgaven is het auteursrecht niet inbegrepen.

3. Aankoop- en/of Opdrachtbevestiging
3.1 Aankopen/opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de aankoop/opdracht en de leveringstermijn.
3.2 Indien de opdrachtgever deze bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de kunstenaar een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de kunstenaar eerst nadat deze schriftelijk of per e-mail door de kunstenaar zijn bevestigd.
3.3 Indien na een opdracht tot prijsberekening en prijsopgave voor een nog uit te voeren kunstwerk, de opdracht tot uitvoering en levering langer dan een maand uitblijft, is de kunstenaar gerechtigd de kosten van het onderzoek, schetsen en prijsberekening aan de koper/opdrachtgever in rekening te brengen, 30 dagen na dato van de schriftelijke prijsopgave.
3.4 Indien de aankoop/opdrachtbevestiging slechts eenzijdig door de kunstenaar wordt gedaan en
daartegen binnen 8 dagen door de koper/opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen bindend en rechtsgeldig zijn.
3.5 Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Uitvoering
4.1 De kunstenaar dient de koper/opdrachtgever vooraf bekend te maken met de door hem te stellen leveringsvoorwaarden.
4.2 De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.3 Een door de kunstenaar opgegeven termijn voor het volbrengen van het kunstwerk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de kunstenaar in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

5. Schetsen en ontwerpen
5.1 Indien de koper/opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, oftewel een of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
5.2 Alle ontwerpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materieel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerpen en schetsen uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting van de uitvoeringskosten.

6. Uitvoering door derden
6.1 De kunstenaar heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De kunstenaar zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met opdrachtgever.
6.2 Indien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk gedeeltelijk of geheel door derden moet worden gerealiseerd, is de kunstenaar die de opdracht ontving tot levering van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goede uitvoering. De kunstenaar is verantwoordelijk voor het artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door de kunstenaar met de uitvoering van gedeelten of het geheel van een kunstwerk zijn belast, zijn tegenover hem verantwoordelijk voor het technische resultaat. De kunstenaar bepaalt de keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.

7. Levering
7.1 De kunstenaar dient het door hem op te leveren kunstwerk op de overeengekomen tijd uit te leveren zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. Indien daar door onvoorziene omstandigheden van moet worden afgeweken, moet dit tijdig en gemotiveerd door de kunstenaar aan de koper/opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend te worden gemaakt.
7.2 De koper/opdrachtgever is verplicht het door hem opgedragen kunstwerk zo snel mogelijk na het gereedkomen in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper/opdrachtgever alles te doen om het op tijd leveren mogelijk te maken. Indien daaraan niet kan worden voldaan, dient hij dat de kunstenaar tijdig en gemotiveerd mede te delen.
7.3 De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met de kunstenaar is overeengekomen.
7.4 Het is de kunstenaar toegestaan bewaar-, opslag en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de vooraf overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de daadwerkelijke levering door de koper/opdrachtgever mogelijk is gemaakt.

8. Betalingen
8.1. De kunstenaar is gerechtigd betalingen in meerdere termijnen te vorderen.
8.2. De koper/opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen dertig dagen na de datum van de rekening, die in overeenstemming is met de opdrachtovereenkomst die hem door de kunstenaar is toegezonden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.3. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden mag de kunstenaar zijn werkzaamheden opschorten, tot het moment waarop de koper/opdrachtgever alsnog het verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft voldaan. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer de kunstenaar het volledige bedrag heeft ontvangen.
8.4. Extra kosten die ontstaan als gevolg van de invordering van het door koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

9. Bijkomende kosten
9.1 Ten behoeve van een in opdracht vervaardigd en geleverd kunstwerk zijn, voor zover van toepassing, de onderzoeks- en voorbereidingswerkzaamheden, hulpmaterialen, productiemiddelen, tussenproducten, verpakking, transport(en), transportrisico’s, reis- en verblijfkosten, verzekeringen en BTW voor rekening van de koper/opdrachtgever.
9.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de kunstenaar niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan de kunstenaar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
9.3 Alle hulpmiddelen/ materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de koper/opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
9.4 Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

10 Klachten
10.1 Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde kunstwerk aan de kunstenaar gezonden te worden.
10.2 Na de termijn van veertien dagen na afronding van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Daarna zal een eventuele klacht niet meer als zodanig door de kunstenaar in behandeling worden genomen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de koper/opdrachtgever verlenging behoeft zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.
10.3 De koper/opdrachtgever dient zijn klacht te baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. De koper/opdrachtgever zal een kunstwerk niet mogen afkeuren zonder de kunstenaar uit te nodigen zijn kunstwerk mondeling toe te lichten.
10.4 Indien tot uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur van de kunstenaar, door de koper/opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

11. Geschillen
11.1 Van een geschil tussen de koper/opdrachtgever en kunstenaar is sprake zodra een van beide partijen verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden, kan worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van tenminste 3 ter zake kundigen, die het geschil kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De arbitragecommissie kan een wisselende samenstelling hebben, maar bestaat altijd uit een kunstenaar, een galeriehouder en een jurist. De commissie zal binnen 30 dagen na behandeling haar advies uitbrengen.
11.3 In het geval dat arbitrage niet gewenst wordt of niet het gewenste resultaat oplevert, beslist de gewone burgerlijke rechter.

12. Annulering
12.1 Ingeval een koop/opdrachtovereenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de koper/opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan de kunstenaar te voldoen.
12.2 Als de omstandigheden waaronder de koop/opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen, echter met behoud van zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.
12.3 Als door overmacht de kunstenaar zijn verplichtingen volgens de koop/opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen., waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.
12.4 In geval van een situatie van uitstel van betaling of faillissement van de koper/opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

13. Garanties en vrijwaringen
13.1 De kunstenaar garandeert dat het kunstwerk door hem is bedacht, ontworpen en gemaakt en dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
13.2 De kunstenaar is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
13.4 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

14. Aansprakelijkheid
14.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de kunstenaar is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.2 De aansprakelijkheid van de kunstenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
14.3 De kunstenaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de kunstenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de kunstenaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.4 De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor schade die toegebracht is of wordt door de ondeskundige behandeling van het kunstwerk door de koper/opdrachtgever en/of het plaatsen of ophangen van het kunstwerk in een ongeschikte ruimte -binnen of buiten waar het kunstwerk kan worden aangetast door ongedierte, weer en wind en klimaatinvloeden of beschadigd kan worden door welke bewegende objecten dan ook.
Het onderhavige kunstwerk, genaamd………….en geproduceerd op………behoord in een goede en oorspronkelijke staat te kunnen zijn gedurende een periode van……jaren.

15. Overige bepalingen
15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de kunstenaar gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
15.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
15.3 Op de overeenkomst tussen de kunstenaar en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de kunstenaar en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de kunstenaar is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de kunstenaar.
15.4 Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot openbaring, vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet
1912 en de Wet auteurscontractenrecht is dit recht uitsluitend voorbehouden aan de kunstenaar, tenzij vooraf schriftelijk en tegen een billijke vergoeding anders is overeengekomen met de kunstenaar.
15.5. Voor zover van toepassing bij vooral 3D-kunstwerken dient de kunstenaar altijd geraadpleegd te worden in geval van verplaatsing, demontage en montage van het kunstwerk. Bij verplaatsing van het kunstwerk dient de kunstenaar daarvoor schriftelijk toestemming te hebben gegeven aan de opdrachtgever/koper/materieel eigenaar van het kunstwerk.
15.6 Voor het in goede staat houden van het kunstwerk zal, voor zover het van toepassing is, de kunstenaar een conserveringsadvies geven. Dit betekent niet dat dit advies ten allen tijde zal kunnen voorkomen dat het kunstwerk kan worden aangetast door onvoorziene omstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Het advies wordt altijd gedaan mede in overleg met de materieel eigenaar van het kunstwerk.
15.7 Opdrachtgever/koper/materieel eigenaar zal voorts omgaan met het kunstwerk zoals een goed huisvader betaamt en voor zover van toepassing het kunstwerk onderhouden volgens de onderhoudsvoorschriften zoals die door de kunstenaar separaat van deze voorwaarden zijn verstrekt en door de koper en kunstenaar zijn ondertekend.

Ondergetekende verklaart hierbij de leveringsvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Datum:
Handtekening:

Uittreksel van de AUTEURSWET 1912 inzake BEELDENDE KUNST
Voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen en beperkingen van de Auteurswet 1912 – waarin opgenomen alle wijzigingen m.b.t. de beeldende kunsten – op het werk van de kunstenaar en diens rechtsverhouding tot de koper/opdrachtgever van toepassing.

Artikel 1
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. (B.W. 625)

Artikel 2
Het auteursrecht wordt beschouwd als een roerende zaak. (B.W. 567). Het gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele- of gedeeltelijke overdracht. Gehele- of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht kan niet anders geschieden dan door middel van een authentieke- of onderhandse acte. Zij omvat alleen die bevoegdheden, waarvan de overdracht in de acte is vermeld of uit aard en strekking der gesloten overeenkomst noodzakelijk voortvloeit. Het auteursrecht, hetgeen toekomt aan de maker van het werk zomede- na het overlijden van de maker – het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, dat toekomt aan degene, die het als erfgenaam of rechthebbende van de maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag. (B.W./Rv. 447).

Artikel 4
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor de maker gehouden, hij die op het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk een aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan bekend is gemaakt door hem, die openbaar maakt.

Artikel 6
Indien een werk tot stand gebracht door een ander, onder leiding en toezicht van die andere, wordt deze als maker van dat werk aangeduid.

Artikel 7
Indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt als de maker van die werken aangemerkt diegene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

Artikel 19
Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, de geportretteerde of, na diens overlijden, zijn nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen, slechts vrij met toestemming van die andere personen, of gedurende tien jaren na hun overlijden, van hun nabestaanden. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd, het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam van de maker, voor zover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge een opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of ten hunnen behoeve aan de maker gegeven.

Artikel 20
Tenzij anders is overeengekomen is degene, wiens het auteursrecht op het portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van de geportretteerde, of gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de gehele afbeelding de toestemming vereist van alle geportretteerden of, gedurende tien jaar na hun overlijden, van hun nabestaanden.

Artikel 21
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, de maker is door of vanwege de geportretteerde – of diens behoeve – gegeven, dan is de openbaarmaking daarvan door degene, die het auteursrecht daarop toekomt niet geoorloofd, of na zijn overlijden, van een van zijn nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Artikel 24
Tenzij anders is overeengekomen blijft de maker van enig schilderwerk, niettegenstaande de overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd gelijke schilderwerken te vervaardigen.

Artikel 25
De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
a) Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam als de zijn, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
b) Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.
c) Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welk nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
De onder a, b en c genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht toe, aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, e.v.

Artikel 27
Niettegenstaande de gehele- of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht; blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt. De bevoegdheid komt, na het overlijden van de maker, toe aan zijn erfgenamen of rechthebbenden, tot aan het vervallen van het auteursrecht.

Artikel 28
Het auteursrecht geeft de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaar gemaakt, zomede niet geoorloofde vereenvoudigingen in beslag te nemen op de wijze en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven voor het beslag tot terugvordering van roerende goederen, en tenzij dezelve als zijn eigendom op te vorderen, hetzij de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te eisen. Gelijke bevoegdheid tot inbeslagneming en opvordering bestaat ten aanzien van het beslag der toegangsgelden, betaald voor het bijwonen van een voordracht, een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling, waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt gedaan. (Rv. 721) Indien afgifte wordt gevorderd van de zaken in het eerste lid bedoeld, zal de rechter kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde, door de eiser te betalen vergoeding. Ten aanzien van zaken waarbij inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt, kan de rechter op vordering van de gerechtigde gelasten, dat de gedaagde zodanige maatregelen zal treffen, dat de inbreuk op het auteursrecht wordt opgeheven, met veroordeling van gedaagde tot een bepaalde som gelds als schadevergoeding, in geval binnen een bepaalde tijd niet aan ‘s rechters bevel is voldaan. (B.W./Rv.art. 1401) Alles onverminderd de strafvervolging wegens inbreuk op het auteursrecht en de burgerlijke rechtsverordening ter bekoming van schadevergoeding.

Artikel 31
Hij die opzettelijk inbreuk maakt op een anders auteursrecht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden. (Zie ook Art. 36a en 36b.)

Artikel 37
Hoofdstuk III, De duur van het auteursrecht. Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op eenzelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner.

error: De content op deze website is beschermd.